top of page

BAREMACIÓ CURS 2023-2024

 

1. Germans: 15 punts 

Per cada germà matriculat al centre, es cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud: si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

 

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts 

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:  aquesta circumstància serà acreditada per la direcció, en cas de centres públics, o pel titular si es tracta d'un centre privat-concertat.

 

3. Domicili: Àrea d'influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts 

Quan els progenitors tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l'alumne o l'alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:  el domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament. En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda. Els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi l'acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

 

4. Renda. Renda Valenciana d’Inclusió: 3 punts / Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts

En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI).

En cas que la renda de la unitat familiar siga igual o inferior a 2 vegades l'IPREM (sense que hi haja algun membre beneficiari de la RVI)

Documentació que acompanyarà la sol·licitud: Annex VI.

 

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts 

Documentació que acompanyarà la sol·licitud: títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

 

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts 

  • Discapacitat de l'alumne/a:

    • Del 33 al 64%: 4 punts

    • Igual o superior al 65%: 7 punts

  • Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun:

    • Del 33 al 64%: 3 punts

    • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud: certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social. Resolució per la qual es reconeix els pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

 

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts. 

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud: títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell).

 

8. Observació a la baremació: 

La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà l'alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió.

 

 

DADES D'INTERÉS

 

INFANTIL I PRIMÀRIA

Entrega de sol·licituds i documentació: del 9 al 17 de maig

Llistes provisionals: 30 de maig

Reclamacions davant la Titularitat del Centre: fins el 3 de juny

Llistes definitives: 12 de juny

Matrícula: del 13 de juny al 3 de juliol

 

ESO

Entrega de sol·licituds i documentació: del 21 al 30 de maig

Llistes provisionals: 11 de juliol

Reclamacions davant la Titularitat del Centre: fins el 15 de juliol

Llistes definitives: 18 de juliol

Matrícula: del 19 al 26 de juliol

 

 

NORMATIVA

EscutPNG.png
bottom of page