top of page

La sol·licitud de participació en la prova homologada es presentarà  a la secretaria del centre docent en què l’alumnat està matriculat.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació ha d’estar obert un mínim de cinc dies lectius compresos dins del període d’un mes abans de l’inici de la realització de la prova homologada el 21 de març de 2023.

 

Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, els centres disposaran de dos dies hàbils per a publicar la llista d’alumnat admés i els terminis d’esmena de sol·licituds, que hauran d’ajustar-se al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud A2

DOGV 23 de gener de 2023, Núm. 9517

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023.

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf

EscutPNG.png
bottom of page